© Copyright 2022, Ing. Štefan Motešický - ETC
Zdieľať

1. Platnosť všeobecných obchodných podmienok

1.1. Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky predaja a dodania (ďalej len „VOP“) platia výhradne a sú neodeliteľnou súčasťou každej kúpnej alebo inej zmluvy alebo zmluvného vzťahu (ďalej len „Kúpnej zmluvy“), uzatvorené subjektom Ing. Štefan Motešický – ETC (ďalej len „Dodávateľ“) a iným subjektom (ďalej len „Kupujúci“). VOP slúžia k vymedzeniu práv a povinností oboch strán. Podmienky Kupujúceho odlišujúce sa od týchto VOP nie sú platné. Nasledujúce VOP platia aj pre budúce obchodné vzťahy i keď neboli výslovne dohodnuté.

1.2. Ustanovenia VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany a odlišnosti od týchto VOP sú platné len vtedy, ak boli písomne potvrdené osobou oprávnenou jednať menom Dodávateľa.

1.3. Kupujúci bol pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámený s VOP. Za oboznámenie sa považuje aj ich doručenie elektronickými komunikačnými prostriedkami Kupujúcemu, ich zverejnenie v mieste predaja pri realizácii objednávky alebo prevzatí výrobku a tiež ich zverejnenie na internetových stránkach Dodávateľa.

 

2. Spôsob objednávania

2.1. Dodanie výrobku sa uskutoční na základe objednávky Kupujúceho, ktorá musí mať písomnú formu.

2.2. Písomnú objednávku je potrebné zaslať na základe vypracovanej predbežnej cenovej ponuky na mailovú adresu stefan@motesicky.sk alebo poštou na adresu uvedenú v cenovej ponuke, kde Kupujúci uvedie :

 • číslo cenovej ponuky,
 • adresu realizácie,
 • predpokladaný termín zamerania a montáže,
 • telefonický kontakt na osobu poverenú riešením realizácie.
 • 2.3. V prípade nejasne alebo nepresne uvedených údajov v objednávke alebo v prípade nemožnosti dodržania termínu montáže Dodávateľ kontaktuje Kupujúceho. Len písomná, presná a zrozumiteľná objednávka Dodávateľa zaväzuje.

   

  3. Predmet dodávky

  3.1. Predmetom dodávky Dodávateľa Kupujúcemu sú výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom podnikania Dodávateľa.

   

  4. Ceny

  4.1. Ceny sú uvádzané v EUR. K cene sa pripočítava daň z pridanej hodnoty v aktuálne platnej výške, ak to platné právne a daňové ustanovenia neurčujú inak.

  4.2. Platnosť cenovej ponuky na daný výrobok je zo strany Dodávateľa garantovaná po dobu 30 kalendárnych dní od jej vystavenia, prípadne do konca kalendárneho roka, pokiaľ v cenovej ponuke nie je uvedené inak.

   

  5. Platobné podmienky

  5.1. Dodávateľ požaduje zaplatenie zálohy na dodávaný výrobok vo výške stanovenej zálohovou faktúrou, ktorú vystaví po obdržaní objednávky od Kupujúceho.

  5.2. Úhrada zálohovej faktúry Kupujúcim je podmienkou na objednanie materiálu potrebného na realizáciu objednávky Kupujúceho a tiež podmienkou na realizáciu zamerania a výrobnej prípravy objednávky Kupujúceho. Nedodržanie termínu úhrady zálohovej faktúry môže mať negatívny vplyv na termín dodania výrobku alebo jeho montáže.

  5.3. Nárok na doplatenie kúpnej ceny dodaného diela vzniká Dodávateľovi v momente splnenia dodávky. Podkladom na platbu je daňový doklad – faktúra vystavená Dodávateľom a obsahujúca všetky náležitosti podľa platného zákona o DPH.

  5.4. Platby je možné realizovať len na Dodávateľom určený bankový účet.

  5.5. Za deň zaplatenia faktúry sa považuje deň pripísania platby na účet Dodávateľa.

  5.6. V prípade omeškania Kupujúceho s platbou v jednom alebo viacerých obchodných prípadoch o viac ako 10 kalendárnych dní sú všetky pohľadávky splatné okamžite, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Dodávateľ má právo postúpiť svoje pohľadávky a iné práva vzniknuté na základe Kupnej zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim.

   

  6. Dodacie podmienky

  6.1. Dodacia lehota je do 20 pracovných dní od termínu realizácie zamerania alebo od dodania všetkých náležitostí potrebných k príprave výroby Kupujúcim alebo dodávky materiálov potrebných na výrobu. Dodacia lehota začína plynúť až po splnení všetkých týchto podmienok.

  6.2. Po splnení všetkých podmienok uvedených v bode 6.1. informuje Dodávateľ Kupujúceho o dátume možnej montáže alebo dodávky výrobku. Z ohľadom na vyťaženosť výroby alebo náročnosť zákazky môže byť potvrdený dátum montáže alebo dodávky výrobku iný ako je uvedené v bode 6.1.

  6.3. V prípade, že Dodávateľ eviduje proti Kupujúcemu pohľadávku po splatnosti za predchádzajúce dodávky, môže Dodávateľ predĺžiť dodaciu lehotu výrobku o dobu pokiaľ nebude pohľadávka zaplatená na účet Dodávateľa.

  6.4. Dodávka je splnená :

  • dodaním a namontovaním výrobku v mieste realizácie,
  • osobným prevzatím výrobku Kupujúcim,
  • odovzdaním k doprave prvému prepravcovi.
  •  

   7. Príprava výroby, montážne práce a doprava

   7.1. Cena montážnych prác a doprava sa účtujú k cene výrobku a zahrňujú hlavne cestovné náklady a náklady montážneho personálnu.

   7.2. Ak nesplní Dodávateľ svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (tzv. vyššia moc), vrátane oneskorenia od jeho dodávateľov a subdodávateľov, nebude toto oneskorenie považované za omeškanie a dodacia lehota sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

   7.3. Pokiaľ sa omešká dodanie a spomalia práce bez zavinenia Dodávateľa (pozri bod 7.2.), platí Kupujúci všetky oprávnené a preukázané náklady vyvolané omeškaním.

   7.4. Dodaný výrobok a montážne práce súvisiace s uvedením výrobku do používania Kupujúci prevezme podpisom na Preberacom protokole.

   7.5. V prípade, že Kupujúci odmietne podpísať Preberací protokol aj napriek tomu, že výrobok bol dodaný, považuje sa výrobok za dodaný a prevzatý Kupujúcim bez námietok a chýb.

    

   8. Prechod vlastníctva a rizika

   8.1. Vlastnícke právo k dodanému výrobku vzniká Kupujúcemu až úplným zaplatením kúpnej ceny, t.z. že strany tu dojednávajú tzv. výhradu vlastníctva Dodávateľa.

   8.2. Až do nadobudnutia vlastníckeho práva k dodanému výrobku nie je Kupujúci oprávnený výrobok zastaviť, poskytnúť ako istinu, prenajať, predať alebo inak zaťažiť právami tretích osôb.

    

   9. Záruka kvality, zodpovednosť za chyby, reklamácie

   9.1. Vlastnosti základného materiálu

   9.1.1. Dodávateľ preberá záruku za vlastnosti použitých materiálov podľa platných záručných a obchodných podmienok dodávateľov – výrobcov týchto materiálov

    

   9.2. Vlastnosti výrobku

   Rozmerové tolerancie výrobku sú vztiahnuté k menovitým hodnotám ktoré sú uvedené na výkresoch alebo boli zaznamenané pri zameraní alebo boli poskytnuté Kupujúcim.

   9.2.1. Tolerancia rezu

   • tolerancia dľžky do 1m: ± 1,5mm,
   • tolerancia dĺžky nad 1m: ± 2mm,
   • hrúbka výrobku: ± 1mm,
   • tolerancia uhlu: ± 0,1° na 1m dĺžky.
   • 9.2.2. Tolerancia výrezu

   • tolerancia kruhových otvorov: ± 1mm priemeru,
   • tolerancia výrezov: ± 1mm.
   • 9.2.3. Úprava hrán a povrchov výrobkov

   • hrany a povrch se opracovávajú podľa požiadaviek Kupujúceho a podľa aktuálnej ponuky Dodávateľa. Ich realizácia a kvalita opracovania zodpovedajú technologickým možnostiam Dodávateľa.

     

    9.3. Základné podmienky zamerania a inštalácie výrobku

    Pri inštalácii výrobku Dodávateľ vychádza zo základných zmluvne stanovených požiadaviek a želaní Kupujúceho, pričom však musia byť zohľadnené základné vlastnosti a možnosti materiálov a výrobku.

    9.3.1. Požiadavky na pripravenosť zamerania a montáže

    Kupujúci je povinný rešpektovať pokyny Dodávateľa na pripravenosť miesta montáže. Pri zameraní je povinný zaistiť prítomnosť osoby, ktorá má potrebné informácie o realizovanom výrobku pre prípad konzultácie detailov. Ak nebudú tieto požiadavky splnené, zameranie nemusí byť Dodávateľom zrealizované a Dodávateľ má nárok účtovať zameranie ako realizované.

     

    9.4. Základné technické podmienky návrhu a výroby

    9.4.1. Minimálna vzdialenosť medzi výrobkom a stenou alebo iným prvkom

    • odporúčaná minimálna vzdialenosť medzi výrobkom a stenou je 2mm.
    • 9.4.2. Usadenie prvkov do roviny

     Odporúčaná minimálna vzdialenosť (medzera, škára) medzi doskou a osadzovaným prvkom je 2mm, ak neurčuje výrobca osadzovaného prvku inak.

     9.4.3. Tolerancia v spoji rezaných hrán

     • šírka škáry dvoch nadväzujúcich hrán je cca. 3mm,
     • veľkosť zrazenej hrany (fazetky) v priznanej škáre môže byť až 2mm v závislosti na prvotnom reze materiálu
     • 9.4.4. Vnútorné uhly a výrezy

      • všetky vnútorné uhly musia mať minimálny polomer 5mm. Vnútorný uhol v mieste prechodu výrobku na iný druh podkladu (napr. prechod pracovnej dosky do parapetu okna) musí mať minimálny polomer 15mm.
      • 9.4.5. Vzdialenosť okraja výrezu a okraja dosky

       • vzdialenosť medzi výrezom a vonkajším okrajom dosky musí byť minimálne 50mm. To isté platí aj pre vzdialenosť medzi dvomi výrezmi. Pri prírodných materiáloch (žula, kvarcit) to je minimálne 60mm.
       • 9.4.6. Montáž dosiek z materiálu hrúbky 12mm a menej

        • pracovné dosky hrúbky 12mm a menej (hrúbka viditeľnej hrany je 12mm a menej) musia byť celoplošne podopreté. Preto musí byť podklad na ktorý sú inštalované vyplnený vhodným nosným materiálom.
        •  

         9.5. Farebné odtiene a kresba vzoru

         • farebný odtieň a rovnako aj kresba vzoru na prezentovaných vzorkách ponúkaných alebo použitých materiálov sa nemusí zhodovať so skutočným farebným odtieňom a kresbou vzoru dodaného výrobku,
         • prírodné materiály a materiály imitujúce vzhľad prírodných materiálov môžu mať v priznaných spojoch v jednotlivých dieloch výrobku rozdielny farebný odtieň a vzor nemusí nadväzovať.
         •  

          9.6. Záruka

          9.6.1. Kvalitu výrobku garantuje Dodávateľ v plnom rozsahu 24 mesiacov od montáže výrobku alebo odo dňa odovzdania výrobku Kupujúcemu alebo prvému prepravcovi.

          9.6.2. Záruka sa týka len nedostatkov na dodanom výrobku ktoré vznikli chybnou výrobou alebo chybou materiálu.

          9.6.3. Záruka sa nevzťahuje na chyby ktoré vznikli z nasledujúcich dôvodov :

          • chybné zadanie parametrov výrobku Kupujúcim,
          • použitím výrobku v rozpore s dodaným návodom na použitie a údržbu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky. Kupujúcemu je dodaný spolu s faktúrou a je tiež k dispozícii na webových stránkach Dodávateľa,
          • chybnou montážou ktorú nezabezpečoval Dodávateľ,
          • vynútené škody, ktoré vznikli používaním výrobku na ktorom sa prejavila chyba,
          • následkom živelnej pohromy,
          • mechanickým poškodením,
          • poškodenie výplňových silikónov alebo lepidiel,
          • poklesom korpusov alebo iných stolárskych alebo stavebných častí pod váhou výrobku.
          • 9.6.4. Reklamáciu je Kupujúci povinný uplatniť písomne.

           9.6.5. Výrobca základneho materiálu môže poskytovať na chyby materiálu aj dlhšiu ako 2 ročnú záruku. V takomto prípade je Kupujúci povinný sám zrealizovať potrebnú registráciu svojho výrobku na stránke výrobcu materiálu.

            

           10. Súhlas so spracovaním osobných údajov

           10.1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Kupujúci objednávkou výrobku alebo služby udeľuje Dodávateľovi súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktoré týmto dobrovoľne poskytuje.

           10.2. Kupujúci udeľuje tento súhlas Dodávateľovi za účelom vykonania diela a v rozsahu nutnom vzhľadom na výkon činností, ktoré sú predmetom podnikania Dodávateľa, ako aj na výkon činností s nimi bezprostredne súvisiacimi. Kupujúci súčasne vyjadruje svoj súhlas s formou spracovania jeho osobných údajov, ktoré sa budú spracovávať manuálne, ako aj s pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a budú ich spracovávať osoby alebo subjekty osobitne na to poverené Dodávateľom.

           10.3. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Dodávateľovi zmenu svojich osobných údajov a prehlasuje, že bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci môže svoj súhlas odvolať v prípade porušovania jeho práv a slobôd v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je platný odo dňa písomného oznámenia osobných údajov Kupujúceho Dodávateľovi.

           10.4. Osobné údaje Kupujúceho sa budú spracúvať len na účely uvedené v objednávke, po dobu trvania objednávky a pre účely archivácie nasledovných 10 rokov po skončení platnosti objednávky. Vyššie uvedený súhlas na spracúvanie osobných údajov je možné odvolať len po uplynutí vyššie uvedenej doby.

            

           11. Odstúpenie od zmluvy

           11.1. Dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že zistí možnosť nedodržania lehoty podľa článku 6.1. . Dodávateľ je povinný, ihneď ako sa dozvie o predpokladoch na odstúpenie od zmluvy, oznámiť túto skutočnosť Kupujúcemu.

           11.2. V prípade zrušenia objednávky zo strany Kupujúceho :

           • pred uhradením vystavenej zálohovej faktúry je zrušenie bez sankcií,
           • po uhradení zálohovej faktúry má Dodávateľ nárok na storno poplatok vo výške uhradenej zálohy plus úhradu vynaložených nákladov na zameranie výrobku,
           • po ukončení výroby objednaného výrobku má Dodávateľ nárok na celú dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci je povinný výrobok odobrať.